Tính giá trị biểu thức : A = 13a + 19b + 4a – 2b với a+b = 100 B = (100 – 1) x (100 – 2) x . . . x (100 – n) với n là số tự nhiên và tích trên có đúng

Question

Tính giá trị biểu thức :
A = 13a + 19b + 4a – 2b với a+b = 100
B = (100 – 1) x (100 – 2) x . . . x (100 – n) với n là số tự nhiên và tích trên có đúng 100 thừa số.

in progress 0
Autumn 3 tuần 2021-08-23T06:42:43+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:43:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $A= 13a+ 19b+ 4a- 2b$ với $a+ b= 100$

  $A= a. (13+ 4)+ b. (19- 2)$

  $A= a. 17+ b. 17$

  $A= 17. (a+ b)$

  $= 17. 100$ (vì $a+ b= 100)$

  $= 1700$

  $⇒ A= 1700$

  $B= (100- 1). (100- 2). (100- 3)….(100- n)$ (có $100$ thừa số nên $n= 100)$

  $B= (100- 1). (100- 2). (100- 3)…(100- 100)$

  $B= (100- 1). (100- 2). (100- 3)…0$

  $⇒ B= 0$

  0
  2021-08-23T06:44:17+00:00

  `text{Đáp án:}`

   `text{A=1700}`

  `text{B=0}`

  `text{Giải thích các bước giải:}`

  `text{A = 13a + 19b + 4a – 2b với a+b = 100}`
  `text{A = 13a + 4a + 19b –  2b }`
  `text{A = a(13+4) + b(19-2) }`
  `text{A = a17 + b17 }`
  `text{A = 17(a+b) }`
  `text{mà a+b=100}`
  `text{A = 17 . 100 }`
  `text{A = 1700 }`
  `text{Vậy A=1700}`
  `text{B = (100 – 1) x (100 – 2) x . . . x (100 – n) với n là số tự nhiên và tích trên có đúng 100 thừa số. }`
  `text{Vì tích có đúng 100 thừa số nên }`
  `=>` `text{B = (100 – 1) x (100 – 2) x . . . x (100 – 100)}`
  `=>` `text{B = (100 – 1) x (100 – 2) x . . . x 0}`
  `text{Ta có số nào nhân với 0 cũng bằng 0 nên}`
  `=>` `text {B=0}`
  `text{Vậy B=0}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )