Tính giá trị biểu thức A= 49x^2-70x+25 với x=5 x=1/7 B=(a-b)^2 biết a+b=7 axb=12

Question

Tính giá trị biểu thức
A= 49x^2-70x+25 với x=5 x=1/7
B=(a-b)^2 biết a+b=7 axb=12

in progress 0
Faith 14 phút 2021-09-12T23:13:23+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:15:01+00:00

  Thay $x=5$ vào $A$ , ta có:

  $A = 49.5^2 – 70.5 + 25$

  $A = 25.(49 – 14 + 1)$

  $A = 25 .36$

  $A =900$

  Thay `x=1/7` vào $A$, ta có:

  $A = 49.(\dfrac{1}{7})^2 – 70.\dfrac{1}{7} + 25$

  $A = \dfrac{49}{49} – \dfrac{70}{7} + 25$

  $A = 1 – 10 + 25$

  $A = 16$

  Ta có:

  $B= (a-b)^2$

  $B= a^2 – 2ab + b^2$

  $B = (a+b)^2 – 4ab$

  $B = 7^2 – 4.12$

  $B = 49 – 48$

  $B = 1$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )