Tính giá trị biểu thức sau : * Công thức cho bài này :( a + b + c )^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc b) ( x + 3y + 5)^2 + ( 4x – 2y + 1 )^2 c) (

Question

Tính giá trị biểu thức sau :
* Công thức cho bài này 🙁 a + b + c )^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc
b) ( x + 3y + 5)^2 + ( 4x – 2y + 1 )^2
c) ( 2x – y + 4)^2 – ( x – 2y – 5)^2
d) ( 3x^2 – x + 4)^2 – ( x^2 – 5x + 3)^2
( Làm chi tiết từng bước một thôi ạ , em mới học )

in progress 0
aihong 2 tháng 2021-07-30T03:45:23+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T03:47:05+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  {\left( {a + b + c} \right)^2} = {a^2} + {b^2} + {c^2} + 2ab + 2ac + 2bc\\
  b)\\
  {\left( {x + 3y + 5} \right)^2} + {\left( {4x – 2y + 1} \right)^2}\\
   = {x^2} + 9{y^2} + 25 + 6xy + 10x + 30y\\
   + 8{x^2} + 4{y^2} + 1 – 16xy + 8x – 4y\\
   = 9{x^2} + 13{y^2} – 10xy + 18x + 26y + 26\\
  c)\\
  {\left( {2x – y + 4} \right)^2} – {\left( {x – 2y – 5} \right)^2}\\
   = 4{x^2} + {y^2} + 16 – 4xy + 16x – 2y\\
   – \left( {{x^2} + 4{y^2} + 25 – 10x + 20y – 4xy} \right)\\
   = 3{x^2} – 3{y^2} + 26x – 22y – 9\\
  d)\\
  {\left( {3{x^2} – x + 4} \right)^2} – {\left( {{x^2} – 5x + 3} \right)^2}\\
   = 9{x^4} + {x^2} + 16 – 6{x^3} + 24{x^2} – 8x\\
   – \left( {{x^4} + 25{x^2} + 9 – 10{x^3} + 6{x^2} – 30x} \right)\\
   = 8{x^4} + 4{x^3} – 6{x^2} + 22x + 7
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )