tính giá trị biểu thức thật trặt trẻ có giải thích x^2-y^2 tại x=87 và y=13; x^3-3x^2+3x+1 tại x=101 chú ý hai biểu thức khác nhau dc ngăn cách bằng

Question

tính giá trị biểu thức thật trặt trẻ có giải thích x^2-y^2 tại x=87 và y=13; x^3-3x^2+3x+1 tại x=101 chú ý hai biểu thức khác nhau dc ngăn cách bằng dấu ;

in progress 0
Autumn 3 tuần 2021-07-06T09:28:22+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T09:29:35+00:00

  Đáp án:

  `a) \ \ 7400`

  `b) \ \ 1000000`

  Giải thích các bước giải:

  `a)`

  `x^2-y^2=(x-y)(x+y)`

  Thay `x=87;y=13` vào ta được :

  `(87-13).(87+13)=74.100=7400`

  `b)`

  Sửa đề : `x^3-3x^2+3x+1 to x^3-3x^2+3x-1`

  `x^3-3x^2+3x-1=(x-1)^3`

  Thay `x=101` vào ta được :

  `(101-1)^3=100^3=1000000`

  0
  2021-07-06T09:29:59+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `x^2-y^2=(x-y)(x+y)` ( áp dụng hằng đẳng thức thứ `3`)

  Thay `x = 87` và `y=13` vào biểu thức trên ta được :

  `x^2-y^2=(x-y)(x+y)=(87-13)(87+13)=74*100=7400`

  Sửa lại đề thứ hai

  `x^3-3x^2+3x-1=(x-1)^3` ( áp dụng hằng đẳng thức thứ `5` )

  Thay `x = 101` vào biểu thức trên ta được :

  `x^3-3x^2+3x-1=(x-1)^3=(101-1)^3=100^3=1000000`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )