Tính giá trị các đa thức sau tại x=-1 P(x)=x^2 + x^4 + x^6 + x^8 + … + x^82 P(-1)= bao nhiêu

Question

Tính giá trị các đa thức sau tại x=-1
P(x)=x^2 + x^4 + x^6 + x^8 + … + x^82
P(-1)= bao nhiêu

in progress 0
Camila 4 tuần 2021-07-08T17:58:11+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:59:13+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  Thay `x=-1` vào đa thức `P(x)`

  `P(-1)= (-1)^2 + (-1)^4 + (-1)^6 + (-1)^8 + … + (-1)^82`

  `P(-1) = 1 + 1 + 1 + 1 +…+1`

  Số số hạng là:

  `(82 – 2) : 2 + 1 = 41` (số hạng)

  `→ P(-1)= 1 . 41`

  `P(-1)= 41`

  0
  2021-07-08T17:59:53+00:00

  `#DyHungg`

  `P(x)=x^2+x^4+x^6+…+x^82`

  Thay `x=-1`

  `P(-1)=(-1)^2+(-1)^4+(-1)^6+…+(-1)^82`

  `P(-1)=1+1+1+1…+1`

  Số cách số hạng của dãy là:
    `(82-2):2+1=41` (số các số hạng)

  Vậy `P(-1)=1xx41=41`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )