Tính giá trị của biểu thức 15*x^2-25*x+18 biết 3*x^2-5*x+6=2

Question

Tính giá trị của biểu thức 15*x^2-25*x+18 biết 3*x^2-5*x+6=2

in progress 0
Adalynn 3 giờ 2021-09-26T16:00:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T16:02:30+00:00

  $15.x^2 – 25.x +18 = 3.5x^2 – 5.5x^2 + 30 – 12 = 5.(3x^2 – 5x + 6) – 12$

  Thay $3x^2 – 5x + 6=2$ vào biểu thức. Ta có:

  $= 5 . 2 – 12 = 10 – 12 = -2$

  0
  2021-09-26T16:02:39+00:00

  Đáp án:

   ý bạn trên là thế này

  Giải thích các bước giải:

  `15x^2-25x+18`

  (Tách `18=30-12`)

  `=15x^2-25x+30-12` 

  (Tách `15x^2=5.3x^2;-25x=5.5x;30=5.6)`

  `=5.3x^2-5.5x+5.6-12` 

  (nhóm số chung là `5`)

  `=5.(3x^2-5x+6)-12`   

  Vì `3*x^2-5*x+6=2` (thay vào đa thức trên)

  `=>5.2-12`

  `=10-12`

  `=-2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )