Tính giá trị của biểu thức B biết: B2 = c(a-b)- b(a-c) và a = -50, b-c =2

Question

Tính giá trị của biểu thức B biết: B2 = c(a-b)- b(a-c) và a = -50, b-c =2

in progress 0
Maya 1 năm 2021-09-23T03:55:03+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T03:56:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  B = c( a – b) – b ( a – c )

  B = ac – bc – ba + bc

  B = (ac – ba ) – ( bc – bc)

  B = a ( c – b ) – 0

  B = – a ( b – c ) 

  B = – ( -50) . 2

  B = 50 . 2

  B = 100

  0
  2021-09-23T03:56:58+00:00

  Đáp án:

   100

  Giải thích các bước giải:

  B = c(a-b)- b(a-c)

  B = ac – bc – ab + bc

  B = ac – ab 

  B = -a . ( b – c ) 

  Thay a = -50, b-c =2 vào B = -a . ( b – c ) 

  B = 50 . 2 =  100

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )