Tính giá trị của Q khi x:y = 5:3 Biết Q = $\frac{x+y}{x-y}$

Question

Tính giá trị của Q khi x:y = 5:3
Biết Q = $\frac{x+y}{x-y}$

in progress 0
Amaya 3 tuần 2021-08-15T23:17:17+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T23:18:21+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Vì x : y = 5 : 3 nên ta đặt $x=5t;y=3t$ \((t\neq 0\)

  Khi đó Q trở thành: 

  \(Q=\frac{x+y}{x-y}=\frac{5t+3t}{5t-3t}=\frac{8t}{2t}=4\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )