Tính hợp lí (nếu có thể) $\frac{4}{2.4}$+$\frac{4}{4.6}$+$\frac{4}{6.8}$+…+$\frac{4}{2012.2014}$+$\frac{4}{2014.2016}$ AUTO CTLHN+5 SAO

Question

Tính hợp lí (nếu có thể)
$\frac{4}{2.4}$+$\frac{4}{4.6}$+$\frac{4}{6.8}$+…+$\frac{4}{2012.2014}$+$\frac{4}{2014.2016}$
AUTO CTLHN+5 SAO

in progress 0
Josie 3 tháng 2021-09-03T16:29:57+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T16:30:58+00:00

  $\text{Đáp án + Giải thích các bước giải:}$

  `(4)/(2.4)+(4)/(4.6)+(4)/(6.8)+…+(4)/(2012.2014)+(4)/(2014.2016)`

  `=2((2)/(2.4)+(2)/(4.6)+(2)/(6.8)+…+(2)/(2012.2014)+(2)/(2014.2016))`

  `=2((1)/(2)-(1)/(4)+(1)/(4)-(1)/(6)+(1)/(6)-(1)/(8)+….+(1)/(2012)-(1)/(2014)+(1)/(2014)-(1)/(2016))`

  `=2((1)/(2)-(1)/(2016))`

  `=2.(1007)/(2016)`

  `=(1007)/(1008)`

   

  0
  2021-09-03T16:31:05+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Đặt `A=4/(2.4)+4/(4.6)+…+4/(2012.2014)+4/(2014.2016)`

  `A= 2 . ( 2/(2.4)+2/(4.6)+…+2/(2012.2014)+2/(2014.2016)`

  `A= 2 . (1/2-1/4+1/4-1/6+…+1/2012-1/2014+1/2014-1/2016)`

  `A= 2 . (1/2-1/2016) = 2 . 1007/2016 = 1007/1008` 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )