Tính khối lượng CH3COOH 3% tác dụng vừa đủ với 100g dung dịch NaCO3 5% a. Tính khối lượng dung dịch CH3COOH b. Tính C% của dung dịch sau phản ứng.

Question

Tính khối lượng CH3COOH 3% tác dụng vừa đủ với 100g dung dịch NaCO3 5%
a. Tính khối lượng dung dịch CH3COOH
b. Tính C% của dung dịch sau phản ứng.

in progress 0
Isabelle 23 phút 2021-10-09T23:30:30+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T23:32:08+00:00

  Đáp án:

   a) 188g

  b) 1,35%

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  2C{H_3}COOH + N{a_2}C{O_3} \to 2C{H_3}COONa + C{O_2} + {H_2}O\\
  mN{a_2}C{O_3} = m{\rm{dd}} \times C\%  = 100 \times 5\%  = 5g\\
   \Rightarrow nN{a_2}C{O_3} = \dfrac{5}{{106}} \approx 0,047\,mol\\
  nC{H_3}COOH = 2N{a_2}C{O_3} = 0,094\,mol\\
  m{\rm{dd}}C{H_3}COOH = \dfrac{{0,094 \times 60}}{{3\% }} = 188g\\
  b)\\
  m{\rm{dd}}spu = 188 + 100 – 0,047 \times 44 = 285,932g\\
  C\% C{H_3}COONa = \dfrac{{0,047 \times 82}}{{285,932}} \times 100\%  = 1,35\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )