Tính khối lượng chất tan có trong: a/ 50 ml dd MgSO4 0.4M b/ 50ml dd CuSO4 1M

Question

Tính khối lượng chất tan có trong:
a/ 50 ml dd MgSO4 0.4M
b/ 50ml dd CuSO4 1M

in progress 0
Melanie 5 tháng 2021-07-13T03:10:23+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T03:11:23+00:00

  a)

  Ta có:  Đổi `50ml=0,05(l)`

  `C_(MMgSO_4)=n/V`

  `=>n_(MgSO_4)=C_M.V=0,4.0,05=0,02(mol)`

  `=>m_(MgSO_4)=n.M=0,02.(24+32+16.4)=2,4(g)`

  b)

  Ta có:  Đổi `50ml=0,05(l)`

  `C_(MCuSO_4)=n/V`

  `=>n_(CuSO_4)=C_M.V=1.0,05=0,05(mol)`

  `=>m_(CuSO_4)=n.M=0,05.(64+32+16.4)=8(g)`

  0
  2021-07-13T03:11:55+00:00

  Chúc bạn học tốt!!!

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  `a)`

  `n_{MgSO_4}=0,05.0,4=0,02 mol`

  `=> m_{MgSO_4}=0,02.120=2,4g`

  `b)`

  `n_{CuSO_4}=0,05.1=0,05 mol`

  `=> m_{CuSO_4}=0,05.160=8g`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )