tính khối lượng của a)6,72 lít khí C2H6 b)9.10 mũ 22 phân tử CaCO3

Question

tính khối lượng của
a)6,72 lít khí C2H6
b)9.10 mũ 22 phân tử CaCO3

in progress 0
Raelynn 1 tháng 2021-09-01T22:14:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T22:15:11+00:00

  Đáp án:

  $a/$

  $nC2H6 = V/22,4 = 6,72/22,4 = 0,3 (mol)$

  $mC2H6 = n.M = 0,3.30 = 9 (g)$

  $b/$

  $nCaCO3 = $$\frac{9.10^{22}}{6.10^{23}}$$ = 0,15 (mol)$

  $mCaCO3 = n.M = 0,15.100 = 15 (g)$ 

  0
  2021-09-01T22:15:24+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} a,\ m_{C_2H_6}=9\ g.\\ b,\ m_{CaCO_3}=15\ g.\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} a,\\ n_{C_2H_6}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\ mol.\\ \Rightarrow m_{C_2H_6}=0,3\times 30=9\ g.\\ b,\\ n_{CaCO_3}=\dfrac{9.10^{22}}{6.10^{23}}=0,15\ mol.\\ \Rightarrow m_{CaCO_3}=0,15\times 100=15\ g.\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )