Tính khối lượng dung dịch KNO3 bão hòa ở 20°C, có chứa 63,2g KNO3 (biết độ tan của KNO3 là 31,6g).

Question

Tính khối lượng dung dịch KNO3 bão hòa ở 20°C, có chứa 63,2g KNO3 (biết độ tan của KNO3 là 31,6g).

in progress 0
Audrey 1 năm 2021-10-28T21:42:36+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T21:44:12+00:00

  Xét ở $20^oC$:

        31,6(g)KNO3 được 100(g) H2O hòa tan tạo thành ddbh

  Nên 63,2(g)KNO3 được x(g) H2O hòa tan tạo thành ddbh

  ⇒$x=\frac{63,2.100}{31,6}=200(g)$ 

  $m_{ddKNO_3}=200+63,2=263,2(g)$

   

  0
  2021-10-28T21:44:17+00:00

  mH2O = 63.2*100/31.6 = 200 g 

  mdd = 63.2 + 200 = 263.2 g 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )