Tính khối lượng khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn : a, Một tấn than chứa 96% cacbon. Những tạp chất còn lại không cháy b, 6kg khí metan ( CH4) c

Question

Tính khối lượng khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn :
a, Một tấn than chứa 96% cacbon. Những tạp chất còn lại không cháy
b, 6kg khí metan ( CH4)
c, hỗn hợp gồm có 12gam khí H2 và 3gam khí metan (CH4)
d, hỗn hợp có 0,3 mol cacbon và 0,25mol lưu huỳnh

in progress 0
Amaya 4 ngày 2021-12-05T06:19:16+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T06:20:52+00:00

  $ a/$

  $mC=96\%.1000=960 kg=960000g $

  $⇒ nC=960000/12=60000mol$

  $C + O2 \overset{t^o}{\rightarrow} CO2$

  Theo pt :

  $nO2=nC=60000 mol$

  $⇒mO2=60.32=1920 g$

  $b/$

  $CH4 + 2O2 \overset{t^o}{\rightarrow} CO2 + 2H2O$

  $n_{CH4}=6000/16=375mol$

  Theo pt :

  $nO2=2.nCH4=375 mol$

  $⇒mO2=375.32=12000 g$

  $c/$

  $nH2=12/2=6 mol; nCH4=3/16=0,1875 mol$

  $2H2 + O2 \overset{t^o}{\rightarrow} 2H2O$

  $CH4+2O2 \overset{t^o}{\rightarrow}CO2+2H2O$

  Theo pt :

  $nO2=1/2nH2 +2nCH4=3,375 mol $

  $⇒ mO2=3,375.32=108 g$$

  $d/$

  $C + O2 \overset{t^o}{\rightarrow} CO2$

  $S + O2 \overset{t^o}{\rightarrow} SO2$

  ⇒nO2=nC +nS=0,55 mol$

  ⇒ mO2=0,55.32=17,6 gam$

  0
  2021-12-05T06:20:54+00:00

  Đáp án:

  a) 1920 kg

  b) 24 kg

  c) 108 g

  d) 17,6 g

  Giải thích các bước giải:

   a) mC=96%.1000=960 kg -> nC=960/12=60kmol

  C + O2 —> CO2

  -> nO2=nC=60 k mol ->mO2=60.32=1920 kg

  b) CH4 + 2O2 —> CO2 + 2H2O

  nCH4=6/16=0,375 kmol

  -> nO2=2nCH4=0,75 kmol -> mO2=0,75.32=24 kg

  c) 2H2 + O2 —> 2H2O

  CH4 + 2O2 –> CO2 + 2H2O

  nH2=12/2=6 mol; nCH4=3/16=0,1875 mol

  -> nO2=1/2nH2 +2nCH4=3,375 mol -> mO2=3,375.32=108 g

  d) C + O2—> CO2

  S + O2 —> SO2

  -> nO2=nC +nS=0,55 mol -> mO2=0,55.32=17,6 gam

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )