Tính khối lượng muối tạo thành trong các trường hợp sau: a) Cho từ từ 100ml dung dịch NaOH 1,5M vào 200ml dung dịch H2S 0,5M. b) Cho từ từ 100ml dung

Question

Tính khối lượng muối tạo thành trong các trường hợp sau:
a) Cho từ từ 100ml dung dịch NaOH 1,5M vào 200ml dung dịch H2S 0,5M.
b) Cho từ từ 100ml dung dịch KOH 1M vào 150ml dung dịch H2S 1M.
c) Cho từ từ 200ml dung dịch NaOH 1,5M vào 100ml dung dịch H2S 1M.

in progress 0
Camila 2 tháng 2021-10-20T03:05:15+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T03:06:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a)nNaOH=0,15 mol

  nH2S=0,1 mol

  nNaOH:nH2S=0,15:0,1=1,5

  ta thấy :1<1,5<2 suy ra phản ứng tạo hai muối.

  đặt số mol NaOH và H2S lần lượt là a và b mol

  NaOH+H2S=>NaHS+H2O

  a            a           a     mol

  2NaOH+H2S=>Na2S+H2O

  2b             b           b   mol

  Ta có hệ pt:

  a+2b=0,15

  a+b=0,1

  Giải hệ pt trên ta được;:  a=b=0,05 mol

  m muối=56a+78b=56.0,05+78.0,05=6,7g

  b)nKOH=0,1 mol

  nH2S=0,15 mol

  ta thấy nKOH:nH2S=2/3<1

  suy ra tạo muối trung hoà:

  KOH+H2S=>KHS+H20

  0,1     0,1       0,1   mol

  m muối =0,1.72=7,2 mol

  c)nNaOH=0,3 mol

  nH2S=0,1 mol

  nNaOH:nH2S=3>2

  tạo muối bazo.

  2NaOH+H2S=>Na2S+H20

   0,2        0,1         0,1

  m muối=0,1.78=7,8 g

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )