Tính khối lượng nước ở trạng thái lỏng thu được khi đốt cháy 33.6 lít khí hidro (đktc) với 64 gam khí oxi Lượng nước thu được ở trên phản ứng được vớ

Question

Tính khối lượng nước ở trạng thái lỏng thu được khi đốt cháy 33.6 lít khí hidro (đktc) với 64 gam khí oxi
Lượng nước thu được ở trên phản ứng được với khối lượng P2O5 lớn nhất là bao nhiêu gam? Tính số phân tử axit photphoric H3PO4 thu được?

in progress 0
Bella 2 tháng 2021-10-11T18:25:16+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T18:26:54+00:00

  $n_{H_2}=33,6/22,4=1,5mol$

  $n_{O_2}=64/32=2mol$

                        $2H_2   +   O_2\overset{t^o}\to 2H_2O$

  $\text{Theo pt :      2 mol     1 mol}$

  $\text{Theo đbài :  1,5 mol   2 mol}$

  $\text{⇒Sau pư O2 dư }$

  $⇒n_{H_2O}=n_{H_2}=1,5mol$

  $P_2O_5+3H_2O\to 2H_3PO_4$

  $\text{Theo pt :}$

  $n_{P_2O_5}=1/3.n_{H_2O}=1/3.1,5=0,5mol$

  $⇒m_{P_2O_5}=0,5.142=71g$

  $n_{H_3PO_4}=2/3.n_{H_2O}=2/3.1,5=1mol$

  $\text{⇒Số phân tử H3PO4 = 1.6.10²³=6.10²³(phân tử)}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )