Tính khối lượng oxi cần dùng để đốt cháy hết và sản phẩm sinh ra: a) 46,5gam photpho b) 30gam cacbon c) 67,5gam nhôm d) 33,6 lít hidro

Question

Tính khối lượng oxi cần dùng để đốt cháy hết và sản phẩm sinh ra:
a) 46,5gam photpho
b) 30gam cacbon
c) 67,5gam nhôm
d) 33,6 lít hidro

in progress 0
Quinn 1 tuần 2021-12-07T19:50:06+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:51:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: 

  a/ 46,5 gam P

  4P + 5O2 -to-> 2P2O5

  1,5→1,875                   (mol)

  nP = m/M = 46,5/31 = 1,5 (mol)

  mO2 = n.M = 1,875.32 = 60 (g)

  b/ 30 gam C

  C + O2 -to-> CO2

  2,5→2,5              (mol)

  nC = m/M = 30/12 = 2,5 (mol)

  mO2 = n.M = 2,5.32 = 80 (g)

  c/ 67,5 gam Al

  4Al + 3O2 -to-> 2Al2O3

  2,5→1,875              (mol)

  nAl = m/M = 67,5/27 = 2,5 (mol)

  mO2 = n.M = 1,875.32 = 60 (g)

  d/ 33,6 lít H2

  2H2 + O2 -to-> 2H2O

  1,5→0,75                   (mol)

  nH2 = V/22,4 = 33,6/22,4 = 1,5 (mol)

  mO2 = n.M = 0,75.32 = 24 (g)

   

   

  0
  2021-12-07T19:51:24+00:00

  a)

  nP=46,5/31=1,5 mol

  4P+5O2->2P2O5

  1,5   1,875

  mO2=1,875×32=60 g

  b)

  nC=30/12=2,5 mol

  C+O2->CO2

  mO2=2,5×32=80 g

  c)

  nAl=67,5/27=2,5 mol

  4Al+3O2->2Al2O3

  2,5   1,875 

  mO2=1,875×32=60 g

  d)

  nH2=33,6/22,4=1,5 mol

  2H2+O2->2H2O

  1,5   0,75

  mO2=0,75×32=24 g

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )