Tính khối lượng và số mol KCLO3 cần dùng để điều chế a) 48g oxi b) 44,8 lít thì oxi ở điều kiện tiêu chuẩn

Question

Tính khối lượng và số mol KCLO3 cần dùng để điều chế
a) 48g oxi
b) 44,8 lít thì oxi ở điều kiện tiêu chuẩn

in progress 0
Caroline 1 năm 2021-07-16T12:56:05+00:00 2 Answers 49 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T12:57:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:a/ Ta co PTHH: –>2KCl+3

  = 48: 32= 1,5 mol
  Theo PTHH ta co:
  Cu 3 mol phan ung voi 2 mol
  Cu 1,5 mol phan ung voi 1 mol

  = n.M= 1. 122,5= 122,5 (g)

  b/

  = 44,8: 22,4= 2 (mol)
  Theo PTHH ta co:
  Cu 3 mol phan ung voi 2 mol
  Cu 2 mol phan ung voi 1,3 mol
  = n.M= 1,3 . 122.5= 159.25 (g)

   

  0
  2021-07-16T12:57:30+00:00

  Đáp án:a)122,5 gam

               b)163,33 gam

   

  Giải thích các bước giải:

  2Kclo3->2Kcl+3O2

  a)

  $n_{O2}$=$\frac{48}{32}$ =1,5 mol

  Theo PTHH:

  $n_{KclO3}$=$\frac{2}{3}$ $n_{O2}$ =1(mol)

  =>$m_{Kclo3}$ =1.122,5=122,5(gam)

  b)

  $n_{O2}$=$\frac{44,8}{22,4}$ =2(mol)

  Theo PTHH:

  $n_{Kclo3}$=$\frac{2}{3}$ $n{O2}$ =$\frac{4}{3}$ (mol)

  =>$m_{Kclo3}$ =$\frac{4}{3}$ .122,5=163,33(gam)

  xin ctlhn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )