Tính mg dung dịch H2SO4 ( D= 1.25g/ml) đủ trung hoá hết 200ml dung dịch NaOH 1M

Question

Tính mg dung dịch H2SO4 ( D= 1.25g/ml) đủ trung hoá hết 200ml dung dịch NaOH 1M

in progress 0
Lyla 2 tháng 2021-10-21T02:57:45+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T02:59:14+00:00

  PTHH:2NaOH+H2SO4→ Na2SO4+H2O

  nNaOH=0,2×1=0,2mol

  TheoPTHH:nH2SO4=1/2×nNaOH=0,1mol

  0
  2021-10-21T02:59:31+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

   `PTHH: 2NaOH + H_2SO_4\rightarrow\ Na_2SO_4+H_2O`

  $nNaOH = 0,2 × 1 = 0,2 mol$

  \(Theo PTHH: nH_2SO_4 = \frac{1}{2} × nNaOH = 0,1 mol\)

  \(\Rightarrow\ mH_2SO_4 = 0,1 × 98 = 9,8 gam\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )