Tính nhanh : 0,2 x 3,17 x 7 +1,4 x 96,83

Question

Tính nhanh :
0,2 x 3,17 x 7 +1,4 x 96,83

in progress 0
Raelynn 1 năm 2021-11-24T23:07:24+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T23:08:45+00:00

  Đáp án:

  `=140`

  Giải thích các bước giải:

  Ta có :

  `0,2` x `3,17` x `7+1,4` x `96,83`

  `=(0,2` x `7)` x `3,17+1,4` x `96,83`

  `=1,4` x `3,17+1,4` x `96,83`

  `=1,4` x `(3,17+96,83)`

  `=1,4` x `100`

  `=140`

  0
  2021-11-24T23:09:14+00:00

  `0,2 xx 3,17 xx 7 +1,4 xx 96,83`

  `=1,4 xx 3,17 +1,4 xx 96,83`

  `=1,4 xx (3,17 + 96,83)`

  `=1,4 xx 100`

  `=140`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )