Tính nhanh: 2010 × 125 + 1000 / 126x 2010 – 1000 ( đây là phép tính phân số, đấu gạch ngang đấy)

Question

Tính nhanh:
2010 × 125 + 1000 / 126x 2010 – 1000
( đây là phép tính phân số, đấu gạch ngang đấy)

in progress 0
Aaliyah 2 ngày 2021-09-11T20:58:40+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T20:59:41+00:00

  2010 × 125 + 1000 / 126x 2010 – 1000

  =2010 × 126 – 2010 + 1000/126 × 2010 – 1000

  =126 × 2010 – 1010/126 × 2010  -1000

  = 126 × 2010 – 1000 – 10/126 × 2010 – 1000

  = (126 × 2010 – 1000/126 × 2010 -1000)         –      10/126 × 2010 -1000

  =                       1                               –     10/126 × 201 × 10 – 10 × 100

  =                    1                              –         10/10 ×(126 × 201 – 100)

  =                    1                             –          1/126 × 201 -100

  =                     1                       –    1/25326 – 100

  =                      1                  –        1/25226

  =                               25225/25226

  ~~ HƠI TO~~

  0
  2021-09-11T21:00:01+00:00

      2010 × 125 + 1000 / 126 × 2010 – 1000

  = 2010 × 125 + 1000 / 2010 × 125 + 2010 – 1000

  = 2010 × 125 – 1000 / 2010 × 125 + 1010

  = $\dfrac{100}{101}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )