Tính nhanh : 4/6 + 7/13 + 17/9 + 19 /13 + 1/9 + 14/6 = ……………………………………………………… =…………………………

Question

Tính nhanh :
4/6 + 7/13 + 17/9 + 19 /13 + 1/9 + 14/6
= ………………………………………………………
=………………………………………………………..
=…………………………………………………………..
=…………………………………………………….

in progress 0
Melody 6 ngày 2021-12-04T06:51:24+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:52:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $\dfrac{4}{6}$+$\dfrac{7}{13}$+$\dfrac{17}{9}$+$\dfrac{19}{13}$+$\dfrac{1}{9}$+$\dfrac{14}{6}$

  $ $

  $=\dfrac{4}{6}+\dfrac{14}{6}+\dfrac{7}{13}+\dfrac{19}{13}+\dfrac{17}{9}+\dfrac{1}{9}$

  $ $

  $=\dfrac{18}{6}+\dfrac{26}{13}+\dfrac{18}{9}$

  $ $

  $=3+2+2$

  $=7$

  0
  2021-12-04T06:53:16+00:00

  Đáp án:

  $4/6 + 7/13 + 17/9 + 19 /13 + 1/9 + 14/6$

  $= 4/6 + 14/6 + 7/13 + 19/13 + 17/9 + 1/9$

  $= 3 + 2 + 2$

  $= 7$

  BẠN THAM KHẢO NHA!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )