Tính nhanh : 4/6 + 7/13 + 17/9 + 19 /13 + 1/9 + 14/6 = ……………………………………………………… =…………………………

Question

Tính nhanh :
4/6 + 7/13 + 17/9 + 19 /13 + 1/9 + 14/6
= ………………………………………………………
=………………………………………………………..
=…………………………………………………………..
=…………………………………………………….

in progress 0
Eden 6 ngày 2021-12-04T06:15:01+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:16:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  =(4/6+14/6)+(7/13+19/13)+(17/9+1/9)

  =3+2+2=7

   

  0
  2021-12-04T06:16:57+00:00

  =($\frac{4}{6}$ +$\frac{14}{6}$ ) +($\frac{7}{13}$ + $\frac{19}{13}$ ) +($\frac{17}{9}$ +$\frac{1}{9}$ )

  =$\frac{18}{6}$ + $\frac{26}{13}$ +$\frac{18}{9}$ 

  =3+ 2+ 2

  =7

  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )