tính nhanh 5+10+15+20 … +205 các bạn giúp tớ nhé

Question

tính nhanh
5+10+15+20 … +205
các bạn giúp tớ nhé

in progress 0
Ruby 1 tháng 2021-11-10T20:29:35+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:31:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: 5+10+15+20+…+205

  =(205+5)+(200+10)+(195+15)….(100+110)+105

  =210+210+210+…+210+105

  =(210+210+210+..+210) (20 số 210)+105

  =(210.20)+105

  =4200+105

  =4305

  ý kiến riêng thôi ạ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )