Tính nhanh : -5/9 x -6/13 + 5/-9 x -5/13 – 5/9

Question

Tính nhanh : -5/9 x -6/13 + 5/-9 x -5/13 – 5/9

in progress 0
Athena 2 tháng 2021-10-06T08:37:18+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T08:38:21+00:00

  Đáp án:

   $\dfrac{-5}{9} . \dfrac{-6}{13} + \dfrac{5}{-9} . \dfrac{-5}{13} – \dfrac{5}{9}$

  $ = \dfrac{-5}{9} .(  \dfrac{-6}{13} + \dfrac{-5}{13} +1 )$

  $ = \dfrac{-5}{9} . \dfrac{2}{13}$

  $ = \dfrac{-10}{117}$

  0
  2021-10-06T08:39:14+00:00

  $\frac{-5}{9} . \frac{-6}{13} + \frac{5}{-9} . \frac{-5}{13} – \frac{5}{9}$

  = $\frac{-5}{9} . \frac{-6}{13} + \frac{-5}{9} . \frac{-5}{13} + \frac{-5}{9} . 1$

  = $\frac{-5}{9} . (\frac{-6}{13} + \frac{-5}{13} + 1)$

  = $\frac{-5}{9} . 0$

  = $0$

  Cho mk câu trả lời hay nhất nhé bạn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )