Tính nhanh: a, 12 x 5 + 20 x 2 b, 30 x 2 + 8 x 5 c, 15 x 6 + 2 x 5

Question

Tính nhanh:
a, 12 x 5 + 20 x 2
b, 30 x 2 + 8 x 5
c, 15 x 6 + 2 x 5

in progress 0
Rose 1 giờ 2021-09-07T11:49:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T11:50:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a,12×5+20×2

  =60+40

  =100

  b,30×2+8×5

  =60+40

  =100

  c,15×6+2×5

  =90+10

  =100

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-09-07T11:50:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a, 12 x 5 + 20 x 2

   = ( 12 x 5 ) + ( 20 x 2 )

   =       60     +       40

   =                100

  b, 30 x 2 + 8 x 5

   =( 30 x 2 ) + ( 8 x 5 )

   =      60     +      40

   =                100

  c, 15 x 6 + 2 x 5

   =( 15 x 6 ) + ( 2 x 5 )

   =       90    +     10

   =             100

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )