Tính nhanh: a, 12 x 5 + 20 x 2 b, 45 x 2 + 2 × 5

Question

Tính nhanh:
a, 12 x 5 + 20 x 2
b, 45 x 2 + 2 × 5

in progress 0
Raelynn 3 tháng 2021-09-07T13:59:19+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T14:00:23+00:00

  a, 12 x 5 + 20 x 2

  = 60 + 40 

  = 100

  b, 45 x 2 + 2 × 5

  = 2 x ( 45 + 5 ) 

  = 2 x 50 

  = 100

   

  0
  2021-09-07T14:00:35+00:00

  a, 12 x 5 + 20 x 2

  = 60 + 40

  = 100

  b, 45 x 2 + 2 × 5

  = 90 + 10 

  = 100

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )