tính nhanh A = -( – 518) +( – 163) – 515 + 60 tìm x a) /x-2009/=-5+10+-15+20-25+…+100

Question

tính nhanh A = -( – 518) +( – 163) – 515 + 60
tìm x a) /x-2009/=-5+10+-15+20-25+…+100

in progress 0
Natalia 1 năm 2021-07-17T16:41:39+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T16:43:02+00:00

  A=-(-518)+(-163)-515+60

  =518-515-(163-60)

  =3-103

  =-100

  a, |x-2009|=-5+10+20-25+…+100

  ⇔|x-2009|=5+5+…+5

  ⇔|x-2009|=5×10

  ⇔|x-2009|=50

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x-2009=50\\x-2009=-50\end{array} \right.\) =>\(\left[ \begin{array}{l}x=2059\\x=1959\end{array} \right.\) 

  Vậy x=2059 hoặc x=1959

  0
  2021-07-17T16:43:23+00:00

  Tính nhanh:

  A = -( – 518) +( – 163) – 515 + 60

     = 518 -163 -515 +60

     = (518 -515) -163 +60

     = 3 -163 +60

     = -160 +60

     = -100

  Tìm x:

  a) |x-2009|=-5+10+-15+20-25+…+100 (20 số số hạng)

  ⇔|x-2009|= (-5+10) +(-15+20) +(-25 +30) +…….+(-95+100) (10 cặp)

  ⇔|x-2009|= 5 +5+5+….+ 5 (10 số số hạng)

  ⇔|x-2009|= 5.10

  ⇔|x-2009|= 50

  TH1: x-2009 =50 ⇔ x= 50 +2009 = 2059

  TH2: x-2009 =-50 ⇔ x= -50 +2009 = 1959

   Vậy x∈ { 2059; 1959}

  Chúc bạn học tốt ^^ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )