Tính nhanh : $\frac{3}{4}$ + $\frac{3}{28}$ + $\frac{3}{70}$ + $\frac{3}{130}$

Question

Tính nhanh : $\frac{3}{4}$ + $\frac{3}{28}$ + $\frac{3}{70}$ + $\frac{3}{130}$

in progress 0
Alice 3 tháng 2021-09-09T04:53:31+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T04:55:11+00:00

   3/4 + 3/28+ 3/70+ 3/130

  = ( 3/4 + 3/28)+( 3/70+ 3/130)

  =     6/7 +  6/91

  =        12/13

  0
  2021-09-09T04:55:14+00:00

  3 x (  $\frac{x}{1 * 4}$ +  $\frac{x}{4 * 7}$ +  $\frac{x}{7 * 10}$ +  $\frac{x}{10 * 13}$ =  $\frac{60}{13}$ )

  3 x (  $\frac{x}{1}$ –  $\frac{x}{4}$ +  $\frac{x}{4}$ –  $\frac{x}{7}$ +  $\frac{x}{7}$ –  $\frac{x}{10}$ + 

   $\frac{x}{10}$ –  $\frac{x}{13}$ ) =  $\frac{60}{13}$

  3 x  $\frac{x * 12}{13}$ =  $\frac{60}{13}$ 

   $\frac{36}{13}$ – x = $\frac{60}{13}$

  x = $\frac{60}{13}$ : $\frac{36}{13}$

  x = $\frac{60}{13}$ x $\frac{13}{36}$ => $\frac{5}{3}$

  ( chúc bạn học tốt, không hiểu gì thì nói mình nha, * là nhân trong phân số )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )