Tính nhanh hay tính thuận tiện đấy CÁC BẠN NHÉ, giúp mình đang cần 3,456 × 40 + 16 × 460 + 16 × 500

Question

Tính nhanh hay tính thuận tiện đấy CÁC BẠN NHÉ, giúp mình đang cần
3,456 × 40 + 16 × 460 + 16 × 500

in progress 0
Sadie 4 tuần 2021-11-17T19:33:45+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T19:34:52+00:00

  Đáp án:

  `3,456 × 40 + 16 × 460 + 16 × 500`

  `= 3,456 × 40 + 16 × (460 + 500)`

  `= 3,456 × 40 + 16 × 960`

  `= 138,24 + 15360`

  `= 15498,24`

  0
  2021-11-17T19:35:04+00:00

  3,456 × 40 + 16 × 460 + 16 × 500

  =3,456 × 40+16.(460 + 500)

  =3,456 × 40+16.960

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )