Tính nhanh K=1/4+1/12+1/24+1/40+1/60+1/84+1/112 giải chi tiet cho minh nhe

Question

Tính nhanh
K=1/4+1/12+1/24+1/40+1/60+1/84+1/112
giải chi tiet cho minh nhe

in progress 0
Arianna 3 tháng 2021-09-08T17:31:48+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T17:33:16+00:00

  $\text{K=$\dfrac{1}{4}$ +$\dfrac{1}{12}$+…+ $\dfrac{1}{112}$}$

  $\text{⇒K=$\dfrac{1}{4}$(1+ $\dfrac{1}{3}$+…+ $\dfrac{1}{28}$ )}$

  $\text{Xét 1+ $\dfrac{1}{3}$+…+ $\dfrac{1}{28}$}$

  $\text{⇒1>1+$\dfrac{1}{28}$}$

  $\text{⇒$\dfrac{1}{3}$>$\dfrac{1}{28}$}$

  $\text{⇒$\dfrac{1}{28}$=$\dfrac{1}{28}$  (Có 7 số hạng)}$

  $\text{nên 1+ $\dfrac{1}{3}$+…+ $\dfrac{1}{28}$>$\dfrac{1}{28}$×7=$\dfrac{1}{4}$}$

  $\text{Do đó:K=$\dfrac{1}{4}$(1+ $\dfrac{1}{3}$+…+ $\dfrac{1}{28}$ )>$\dfrac{1}{4}$×$\dfrac{1}{4}$=$\dfrac{1}{16}$}$

  $\text{Vậy K>$\dfrac{1}{16}$}$

  0
  2021-09-08T17:33:16+00:00

  Đáp án:

   7/16

  Giải thích các bước giải:

  K=(28/112 + 1/112) + (2/24 + 1/24) + (6/240 + 4/240) + 1/84

  K=29/112 + 3/24 + 10/240 + 1/84

  K=29/112 + 30/240 + 10/240 + 1/84

  K=29/112 + 40/240 + 1/84

  K=29/112 + 1/6 + 1/84

  K=29/112 + 14/84 + 1/84

  K=29/112 + 15/84

  K=7/16

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )