Tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi một ấm nhôm có khối lượng 240g đựng 1,75lít nước ở 240C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là c1 = 880J/kg.K, củ

Question

Tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi một ấm nhôm có khối lượng 240g đựng 1,75lít nước ở 240C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là c1 = 880J/kg.K, của nước là c2 = 4200J/kg.K.(nhớ tóm tắt)

in progress 0
Reagan 3 tháng 2021-09-08T07:48:59+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:50:47+00:00

  Đáp án:

   Q=574651,2 J

  Giải thích các bước giải:

   m1=240g=0,24kg

  c1=880J/kg.K

  V=1,75 lít => m2=1,75kg

  c2=4200J/kg.K

  ∆t=100-24=76°C

  Q=?J

  Giải 

  Nhiệt lượng cần thiết để làm cho ấm nhôm nóng lên

  Q1=m1.c1.∆t

  => Q1=0,24.880.76=16051,2 J

  Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi 1,75 lít nước

  Q2=m2.c2.∆t

  => Q2=1,75.4200.76=558600 J

  Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước trong ấm

  Q=Q2+Q1

  => Q=558600+16051,2=574651,2 J

  0
  2021-09-08T07:50:49+00:00

  Đáp án:

  574 651,2 (J)

  Giải thích các bước giải:

   tóm tắt:

  m1=240g=0,24 kg

  V2=1,75l=> m2=1,75kg(vì đây là nước nên D=1kg/l)

  Δt= 100 độ-24độ= 76độ

  c1=880J/kg.K và c2= 4200J/kg.K

  Q=?

  giải 

  nhiệt lượng để đun sôi cả nước lẫn ấm là:

  Q= m.c.Δt= (m1.c1 +m2.c2). Δt= (0,24 .880+1,75. 4200).76=574 651,2 (J)

               

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )