tính nhiệt lượng cần thiết để đun 5 lít nước ở 30 độ C đến 60 độ C

Question

tính nhiệt lượng cần thiết để đun 5 lít nước ở 30 độ C đến 60 độ C

in progress 0
Nevaeh 5 tháng 2021-07-08T23:51:41+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T23:52:54+00:00

  Đáp án: `Q=630000J`

  Tóm tắt:

  `V=5l=5.10^{-3}m^3`

  `t_0=30^oC`

  t = 60°C

  c = 4200 J/kg.K

  ——————-

  Q = ?

  Giải:

  Khối lượng nước cần đun:

  `m=DV=1000.5.10^{-3}=5 \ (kg)`

  Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi 5 lít nước:

  `Q=mc(t-t_0)`

  `Q=5.4200.(60-30)=630000 \ (J)`

  0
  2021-07-08T23:53:36+00:00

  Đáp án:1470000(J

   

  Giải thích các bước giải:

  Đổi 5L= 5kg

  Tóm tắt: m=5kg, t1=30độ C, t2=100độ C, c=4200J/kg.K

  Giải:

  Nhiệt lượng cần cung cấp để đun nóng nước ở 30 độ C đến khi sôi là:

  Q=m*c*(t2-t1)=5*4200*(100-30)= 1470000(J)

  Vậy.= 1470000(J)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )