Tính nhiệt lượng tỏa ra của một khối đồng có khối lượng 40kg khi nó nguội từ 180C xuống còn 60C. Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.K

Question

Tính nhiệt lượng tỏa ra của một khối đồng có khối lượng 40kg khi nó nguội từ 180C xuống còn 60C. Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.K

in progress 0
Josephine 3 tháng 2021-09-15T19:16:01+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T19:17:50+00:00

  Đáp án:

   $\text{Tóm tắt : }$

  $\text{$m_{1}$ = 40kg }$

  $\text{$t_{1}$=$180^{o}$C }$

  $\text{$c_{1}$ = 380j/kg.K }$

  $\text{t = $60^{o}$C }$ 

    $\text{    giải}$

   $\text{Nhiệt lượng tỏa ra của một khối đồng là : }$

   $\text{   $Q_{1}$ = $m_{1}$.$c_{1}$ . ($t_{1}$-t) = 40 .380 .(180-60) = 1824000(j) }$

   

  0
  2021-09-15T19:17:53+00:00

  Đáp án:

   Q=1824000 J

  Giải thích các bước giải:

  m=30kg ; c=380J/Kg.k ; ∆t=180-60=120°C

  Q=?J

   Nhiệt lượng mà khối đồng tỏa ra

  Q=m.c.∆t

  => Q=40.380.120=1824000 (J)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )