Tính nồng độ mol (Cm) ban đầu của dung dịch H2SO4 ( dung dịch A ) và NaOH ( dung dịch B). Biết rằng : – Nếu đổ 3 lít dung dịch A vào 2 lít dung dịch

Question

Tính nồng độ mol (Cm) ban đầu của dung dịch H2SO4 ( dung dịch A ) và NaOH ( dung dịch B). Biết rằng :
– Nếu đổ 3 lít dung dịch A vào 2 lít dung dịch B thì thu được dung dịch có nồng độ của axit dư là 0.2M.
-Nếu đổ 2 lít dung dịch A vào 3 lít dung dịch B thì thu được dung dịch có nồng độ của NaOH dư là 0.1M.
AI GIẢI GẤP HỘ MIK VS Ạ ĐIỂM HƠI CAO ĐẤY !!!

in progress 0
Eliza 4 tuần 2021-08-11T19:25:07+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T19:26:24+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Gọi `C_M (dd H_2SO_4)=a (M)`

         `C_M (dd NaOH)=b (M)`

  -Thí nghiệm 1. 

  `n_(H_2SO_4)=3a (mol)`

  `n_(NaOH)=2b (mol)`

       `H_2SO_4+2NaOH->Na_2SO_4+2H_2O`

               `b           2b`

     `V_(dd)` (sau pứ) `=5(l)`

  `->n_(H_2SO_4)` (dư)`=5.0,2=1(mol)`

  `->3a-b=1  (1)`

  -Thí nghiệm 2:

  `n_(H_2SO_4) =2a (mol)`

  `n_(NaOH) =3b (mol)`

      `H_2SO_4+2NaOH->Na_2SO_4+2H_2O`

            `2a           4a`

  `V_(dd)` (sau pứ)`=5 (l)`

  `->n_NaOH` (dư)`= 5.0,1 =0,5 (mol)`

  `->3b-4a=0,5  (2)` 

  `(1)(2)-> a=0,7(M)`

                `b=1,1 (M)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )