Tính nồng độ mol của dd H2SO4 và dd NaOH biết : cứ 30 ml dd H2SO4 được trung hòa bởi 20 ml dd NaOH và 10 ml dd KOH 2M và 30 ml dd NaOH được trung hòa

Question

Tính nồng độ mol của dd H2SO4 và dd NaOH biết :
cứ 30 ml dd H2SO4 được trung hòa bởi 20 ml dd NaOH và 10 ml dd KOH 2M
và 30 ml dd NaOH được trung hòa bởi 20 ml dd H2SO4 và 5 ml dd HCl 1M
Sao mình tính mãi mà kết quả cứ bị sai đáp án, mong được giúp đỡ

in progress 0
Allison 3 tuần 2021-07-11T00:53:37+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:54:53+00:00

  `CM` `H_2SO_4` : `a` M

  `CM` `NaOH` : `b` M

  $*$ `30` ml `H_2SO_4` `+` `20`ml `NaOH;` `10` ml `KOH` `2M`

  ` nH_2SO_4= 0,03a` (mol)

  ` => nH^(+)= 2.0,03a = 0,06a` (mol)

  `nNaOH = 0,02b ; nKOH = 0,02`

   `=> nOH^(-)= 0,02+0,02b`

  `H^(+) +`     `OH^(-) -> H2O`

  `0,06a……0,02+0,02b`

  ` => 0,06a = 0,02+0,02b`

     `0,06a – 0,02b = 0,02`   (1)

  $*$ `30` ml `NaOH` + `20` ml `H_2SO_4`; `5` ml `HCl 1M`

   `nNaOH = 0,03b => nOH^(-)=0,03b`

  ` nH_2SO_4= 0,02a ; nHCl = 0,005 `

  ` =>  nH^(+) = 2.0,02a+0,005`

  `H^(+)`                  `+ OH^(-) -> H2O`

  `0,04a+0,005…….0,03b`

  `=> 0,04a+0,005 = 0,03b`

   `=> 0,04a – 0,03b = -0,005` (2)

   Giải hệ (1); (2)

  ` => a = 0,7 ; b= 1,1`

  `=>` `CM` `H_2SO_4 : 0,7` M

        `CM` `HCl : 1,1` M

  0
  2021-07-11T00:55:32+00:00

  Đặt nồng độ mol $H_2SO_4$ và $NaOH$ là $x(M); y(M)$.

  – TN1:

  $n_{H_2SO_4}=0,03x(mol)$

  $n_{NaOH}=0,02y(mol)$

  $n_{KOH}=0,01.2=0,02(mol)$

  $2NaOH+H_2SO_4\to Na_2SO_4+2H_2O$

  $2KOH+H_2SO_4\to K_2SO_4+2H_2O$

  $\to 0,02y+0,02=0,03x.2$

  $\to 0,06x-0,02y=0,02$              $(1)$

  – TN2:

  $n_{NaOH}=0,03y(mol)$

  $n_{H_2SO_4}=0,02x(mol)$

  $n_{HCl}=0,005(mol)$

  $2NaOH+H_2SO_4\to Na_2SO_4+2H_2O$

  $NaOH+HCl\to NaCl+H_2O$

  $\to 0,02x.2+0,005=0,03y$

  $\to 0,04x-0,03y=-0,005$         $(2)$

  $(1)(2)\to x=0,7; y=1,1$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )