Tính nồng độ mol/l của các ion trong dd sau a. 100 ml dd chứa 4,26g Al(NO3)3 b, 0,2 lít dung dịch chứa 11,7 gam NaCl

Question

Tính nồng độ mol/l của các ion trong dd sau
a. 100 ml dd chứa 4,26g Al(NO3)3
b, 0,2 lít dung dịch chứa 11,7 gam NaCl

in progress 0
Audrey 3 tháng 2021-09-18T07:14:00+00:00 2 Answers 40 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T07:15:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) `n_{Al(NO_3)_3}=\frac{4,26}{213}=0,02\ mol`

  `Al(NO_3)_3→Al^{3+}+3NO_3^{-}`

  `CM_{Al^{3+}}=\frac{0,02}{0,1}=0,2M`

  `CM_{NO_3^{-}}=\frac{0,06}{0,1}=0,6M`

  b) `n_{NaCl}=\frac{11,7}{58,5}=0,2\ mol`

  `NaCl→Na^{+}+Cl^-`

  `CM_{Na^{+}}=\frac{0,2}{0,2}=1M`

  `CM_{Cl^{-}}=\frac{0,2}{0,2}=1M`

  0
  2021-09-18T07:15:32+00:00

  Đáp án:

  a,

  nAl(NO3)3 = 0,02 (mol)

  Al(NO3)3 → Al3+ + 3NO3

  0,02           0,02     0,06 (mol)

  [Al3+] = 0,02/0,1 = 0,2(M) ; [NO3] = 0,06/0,1 = 0,6 (M)

  b,

  nNaCl= 0,2 mol ⇒ CM NaCl= 0,2/0,2= 1,0M

  NaCl → Na+ + Cl

  1,0M      1,0M  1,0M   

  CMCl− = 0,2/0,2 =1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )