Tính nồng độ mol/l của dung dịch H2SO4 ( A ) và KOH (B) biết rằng để trung hòa 5ml dd A thì cần 15 ml dd B , còn nếu lấy 10 ml dd A cho tác dụng với 1

Question

Tính nồng độ mol/l của dung dịch H2SO4 ( A ) và KOH (B) biết rằng để trung hòa 5ml dd A thì cần 15 ml dd B , còn nếu lấy 10 ml dd A cho tác dụng với 1,25 g CaCO3 thì lượng axit dư tác dụng vừa đủ với 5ml dd B

in progress 0
Ariana 4 tuần 2021-08-12T07:35:20+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T07:36:40+00:00

  Đáp án:

  \({C_{M\;{{\text{H}}_2}S{O_4}}} = 0,15M;{C_{M{\text{ KOH}}}} = 0,1M\)

  Giải thích các bước giải:

  Gọi nồng độ của \(A\) là \(a\); của \(B\) là \(b\)

  \({H_2}S{O_4} + 2KOH\xrightarrow{{}}{K_2}S{O_4} + 2{H_2}O\)

  Ta có trung hòa 5ml \(A\) cần 15 ml \(B\)

  \({n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,005.a{\text{ mol;}}{{\text{n}}_{KOH}} = 0,015.b{\text{ mol}}\)

  \( \to 0,015b = 0,005a.2 = 0,01a\)

  Lấy 10 ml \(A\) tác dụng với \(CaCO_3\) và 5 ml \(B\)

  \({H_2}S{O_4} + CaC{O_3}\xrightarrow{{}}CaS{O_4} + C{O_2} + {H_2}O\)

  \({H_2}S{O_4} + 2KOH\xrightarrow{{}}{K_2}S{O_4} + 2{H_2}O\)

  Ta có:

  \({n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,01a{\text{ mol;}}{{\text{n}}_{CaC{O_3}}} = \frac{{1,25}}{{100}} = 0,00125;{n_{KOH}} = 0,005b\)

  \( \to {n_{{H_2}S{O_4}}} = {n_{CaC{O_3}}} + \frac{1}{2}{n_{KOH}}\)

  \( \to 0,01a = 0,00125 + \frac{{0,005b}}{2}\)

  Giải được: \(a=0,15;b=0,1\)

  \( \to {C_{M\;{{\text{H}}_2}S{O_4}}} = 0,15M;{C_{M{\text{ KOH}}}} = 0,1M\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )