Tính nồng độ mol/lit của các ion sau trong dd sau a) Trộn 400ml NaOH 0,5M với 200ml NaOH 20% (D=1,25g/ml) b) Dd thu được khi hoà tan 1,6g Fe2(SO4) và

Question

Tính nồng độ mol/lit của các ion sau trong dd sau
a) Trộn 400ml NaOH 0,5M với 200ml NaOH 20% (D=1,25g/ml)
b) Dd thu được khi hoà tan 1,6g Fe2(SO4) và 6,96g K2SO4 vào nước để được 1,5 lít dd
em đang cần gấp ạ

in progress 0
Alexandra 3 giờ 2021-09-14T09:19:27+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T09:20:31+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  {C_M}NaOH \approx 2,42M\\
  b)\\
  {C_M}F{e_2}{(S{O_4})_3} \approx 0,00267M\\
  {C_M}{K_2}S{O_4} \approx 0,0267M
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  {n_{NaOH}}\text{trong dd 0,5M} = 0,4 \times 0,5 = 0,2\,mol\\
  {m_{ddNaOH\,20\% }} = 200 \times 1,25 = 250g\\
  {n_{NaOH}} \text{ trong dd 20%}= \dfrac{{250 \times 20\% }}{{40}} = 1,25\,mol\\
  {n_{NaOH}} = 1,25 + 0,2 = 1,45\,mol\\
  {V_{dd}}\text{ sau khi trộn} = 0,4 + 0,2 = 0,6\\
  {C_M}NaOH = \dfrac{{1,45}}{{0,6}} \approx 2,42M\\
  b)\\
  {n_{F{e_2}{{(S{O_4})}_3}}} = \dfrac{{1,6}}{{400}} = 0,004\,mol\\
  {n_{{K_2}S{O_4}}} = \dfrac{{6,96}}{{174}} = 0,04mol\\
  {C_M}F{e_2}{(S{O_4})_3} = \dfrac{{0,004}}{{1,5}} \approx 0,00267M\\
  {C_M}{K_2}S{O_4} = \dfrac{{0,04}}{{1,5}} \approx 0,0267M
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )