.Tính nồng độ mol/lít của dung dịch axit HCl trong các trường hợp sau : a) cho 150m/l đe Ba(OH)2 2M tác dụng vừa đủ với 250ml đe HCl b) Cần phải dùng

Question

.Tính nồng độ mol/lít của dung dịch axit HCl trong các trường hợp sau :
a) cho 150m/l đe Ba(OH)2 2M tác dụng vừa đủ với 250ml đe HCl
b) Cần phải dùng 150ml đe HCl để kết tủa hoàn toàn với 200g đe AgNO3 8,5%

in progress 0
Clara 2 năm 2021-08-09T15:34:07+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:35:14+00:00

  a)

  Phản ứng xảy ra:

  \(Ba{(OH)_2} + 2HCl\xrightarrow{{}}BaC{l_2} + 2{H_2}O\)

  Ta có:

  \({n_{Ba{{(OH)}_2}}} = 0,15.2 = 0,3{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{HCl}} = 2{n_{Ba{{(OH)}_2}}} = 0,3.2 = 0,6{\text{ mol}}\)

  \( \to {C_{M{\text{ HCl}}}} = \frac{{0,6}}{{0,25}} = 2,4M\)

  b)

  Phản ứng xảy ra:

  \(HCl + AgN{O_3}\xrightarrow{{}}AgCl + HN{O_3}\)

  Ta có:

  \({n_{AgN{O_3}}} = 200.8,5\%  = 17{\text{ gam}}\)

  \( \to {n_{AgN{O_3}}} = \frac{{17}}{{108 + 62}} = 0,1{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{HCl}} = {n_{AgN{O_3}}} = 0,1{\text{ mol}}\)

  \( \to {C_{M{\text{ HCl}}}} = \frac{{0,1}}{{0,15}} = \frac{2}{3}{\text{ M}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )