tính nồng độ phần trăm của những dung dịch sau:a,20g KClrong 600g dung dịch.b,75g K2SO4 trong 1500 dung dịch.c,hòa tan 15g NaCl vào 45g nước.d,hòa tan

Question

tính nồng độ phần trăm của những dung dịch sau:a,20g KClrong 600g dung dịch.b,75g K2SO4 trong 1500 dung dịch.c,hòa tan 15g NaCl vào 45g nước.d,hòa tan 4,48 lít khí hidro cloruavafo 500g nước

in progress 0
Kennedy 1 năm 2021-10-12T08:48:20+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T08:49:49+00:00

  a,c%= $\frac{mct}{mdd}$*100 

  =$\frac{20}{600}$*100=3.3% 

  b,c%=$\frac{mct}{mdd}$*100 

  =$\frac{75}{1500}$*100=5%

  c,m dd=mct+mdm

  =15+45=60(g)

  =>C%= $\frac{15}{60}$*100=25 %

  d,vH2=4.48(litf)=>nH2=$\frac{4.48}{22.4}$=0.2(mol) 

  =>mh2=0.2*2=0.4(g)

  =>mdd=0.4+500=500.4(g)

  =>C%=$\frac{0.4}{500.4}$*100=0.08% 

   

  0
  2021-10-12T08:49:51+00:00

  a) \(C{\% _{KCl}} = \frac{{20}}{{600}} = 3,33\% \)

  b) \(C{\% _{{K_2}S{O_4}}} = \frac{{75}}{{1500}} = 5\% \)

  c) \({m_{dd}} = {m_{NaCl}} + {m_{{H_2}O}} = 15 + 45 = 60{\text{ gam}} \to {\text{C}}{{\text{\% }}_{NaCl}} = \frac{{15}}{{60}} = 25\% \)

  d) \({n_{HCl}} = \frac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2{\text{ mol}} \to {{\text{m}}_{HCl}} = 0,2.36,5 = 7,3{\text{ gam}} \to {{\text{m}}_{dd}} = 7,3 + 500 = 507,3{\text{ gam}} \to {\text{C}}{{\text{\% }}_{HCl}} = \frac{{7,3}}{{507,3}} = 1,44\% \)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )