Tính pH của dd tạo thành khi trộn 80ml dd H2SO4 có pH = 4 với 20 ml dd Ba(OH)2 có pH = 12

Question

Tính pH của dd tạo thành khi trộn 80ml dd H2SO4 có pH = 4 với 20 ml dd Ba(OH)2 có pH = 12

in progress 0
Sarah 1 giờ 2021-09-14T13:18:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T13:20:07+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} pH=11,28\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} [H^+]=10^{-4}\ M.\\ ⇒n_{H^+}=10^{-4}\times 0,08=0,000008\ mol.\\ pOH=14-pH=14-12=2\\ ⇒[OH^-]=10^{-2}\ M.\\ ⇒n_{OH^-}=10^{-2}\times 0,02=0,0002\ mol.\\ ⇒n_{OH^-}\text{(dư)}=0,0002-0,000008=0,000192\ mol.\\ ⇒[OH^-]=\dfrac{0,000192}{0,08+0,02}=0,00192\ M.\\ ⇒pH=14+\log([OH^-])=14+\log(0,00192)=11,28\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-14T13:20:17+00:00

  Đáp án:

   pH≈11,28

  Giải thích các bước giải: 

  Dung dịch H2SO4 có pH=4 ⇒ [H+]=10^-4 M ⇒ nH+=CM.V=0,08.10^-2=8.10^-6 mol

  Dung dịch Ba(OH)2 có pH=12 ⇒ [H+]=10^-12 M ⇒ [OH-]= ( 10^-14) / [H+]=0,01M ⇒nOH-=CM.V=0,01.0,02=2.10^-4 mol

                  H+         +      OH-             →     H2O

  Theo đb:  8.10^-6 mol   2.10^-4 mol

  Ta thấy:    nH+<nOH- →H+p/ư hết, OH- dư (2.10^-4 – 8.10^-6=1,92.10^-4)

  Vsau=0,08+0,02=0,1l ⇒ [OH-]=n/Vsau=1,92.10^-3 M ⇒[H+]=  (10^-14)/[OH-]≈5,21.10^-12 M

  ⇒pH≈11,28

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )