Tính pH trong dung dịch a. 4.6g Na vào 200ml nước b. Dd CH3COOH 0.01M biết α=12,5% c. Dd HClO 10^-3M biết α=0.13

Question

Tính pH trong dung dịch
a. 4.6g Na vào 200ml nước
b. Dd CH3COOH 0.01M biết α=12,5%
c. Dd HClO 10^-3M biết α=0.13

in progress 0
Valentina 1 năm 2021-09-20T14:50:47+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:51:57+00:00

  a)

  Phản ứng xảy ra:

  \(2Na + 2{H_2}O\xrightarrow{{}}2NaOH + {H_2}\)

   Ta có: 

  \({n_{Na}} = \frac{{4,6}}{{23}} = 0,2{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{NaOH}} = {n_{O{H^ – }}} \to {\text{[O}}{{\text{H}}^ – }{\text{]}} = \frac{{0,2}}{{0,2}} = 1M \to pOH =  – \log [O{H^ – }{\text{]}} = 0 \to pH = 14 – pOH = 14\)

  b)

  Cân bằng:

  \(C{H_3}COOH\overset {} \leftrightarrows C{H_3}COO{^ – } + {H^ + }\)

  Ta có: 

  \({\text{[}}{H^ + }{\text{]}} = {\text{[}}C{H_3}COO{H_{phân{\text{ ly}}}}{\text{]}} = 0,01.\alpha  = 0,01.12,5\%  = 0,00125M \to pH =  – \log [{H^ + }{\text{]}} = 2,9\)

  c) \(HClO\overset {} \leftrightarrows {H^ + } + Cl{O^ – }\)

  \({\text{[}}{H^ + }{\text{]}} = {\text{[}}HCl{O_{phân{\text{ ly}}}}{\text{]}} = {10^{ – 3}}.\alpha  = {10^{ – 3}}.0,13 = 0,00013M \to pH =  – \log [{H^ + }] = 3,886\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )