Tinh phan tu khoi cua hai khi A va B,Biet ti khoi cua khi A doi voi khi B la 2 va hh gom 1,68 g A va 1,12 g B.Chiem the tich bang 1,568 l.

Question

Tinh phan tu khoi cua hai khi A va B,Biet ti khoi cua khi A doi voi khi B la 2 va hh gom 1,68 g A va 1,12 g B.Chiem the tich bang 1,568 l.

in progress 0
Delilah 1 năm 2021-07-20T22:35:48+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T22:36:51+00:00

  Đáp án: $A=36;B=48$

   

  Giải thích các bước giải:

  $n_{hh}=\frac{1,568}{22,4}=0,07(mol)$ 

  $n_{A}=2n_{B}$
  $ ⇒n_{B}=\frac{0,07}{3}=\frac{7}{300}(mol)$

  $⇒ B = \frac{1,12}{\frac{7}{300}}=48$ 

  $⇒ A = \frac{1,68}{0,07-\frac{7}{300}}=36$

  0
  2021-07-20T22:37:25+00:00

  $\dfrac{M_A}{M_B}=2$

  Đặt $M_B=x\to M_A=2x$

  $n_A=\dfrac{1,68}{2x}(mol)$

  $n_B=\dfrac{1,12}{x}(mol)$

  $n_{hh}=\dfrac{1,568}{22,4}=0,07(mol)$

  $\to\dfrac{1,68}{2x}+\dfrac{1,12}{x}=0,07$

  $\to x=28$

  $\to$ $M_A=56; M_B=28$

  Vậy PTK của $A$ là $56$, $B$ là $28$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )