tính PTK của các hợp chất sau: Cu và NO3 Ca và OH Al và O Zn và Cl

Question

tính PTK của các hợp chất sau:
Cu và NO3
Ca và OH
Al và O
Zn và Cl

in progress 0
Margaret 3 tháng 2021-08-31T02:46:59+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T02:48:24+00:00

  Huy Voỳn

  +Hợp chất có dạng: Cux(NO3)y

  Theo quy tắc hóa trị ta có: x.II=y.I

                                         => x/y = I/II

                                         => x= 1, y = 2

  Vậy công thức là Cu(NO3)2

  PTK = 64 + 14.2+16.6 = 188 đvC

  +Hợp chất có dạng: Cax(OH)y

  Theo quy tắc hóa trị ta có:  x.II=y.I

                                         => x/y = I/II

                                         => x = 1, y = 2

  Vậy công thức cần tìm là : Ca(OH)2

  PTK = 40 + 17.2 = 74 đvC

  +Hợp chất có dạng: AlxOy

  Theo quy tắc hóa trị ta có: x.III=y.II

                                    => x/y = II/III

                                    => x = 2, y= 3

  Vậy công thức là Al2O3

  PTK= 27.2 + 16.3 = 102 đvC

  +Hợp chất có dạng: ZnxCly

  Theo quy tắc hóa trị ta có:  x.II=y.I

                                    => x/y = I/II

                                    => x= 1, y = 2

  Vậy công thức là ZnCl2

  PTK = 65 + 35,5 . 2 = 136 đvC

  5 sao + ctlhn, tks!

   

   

  0
  2021-08-31T02:48:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )