tính S=2-7+12-17+22-27+….+192-197+2020

Question

tính S=2-7+12-17+22-27+….+192-197+2020

in progress 0
Caroline 4 tuần 2021-11-12T13:30:14+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T13:31:29+00:00

  Đáp án:

  S=2-7+12-17+22-27+….+192-197+2020

  S=(2-7)+(12-17)+(22-27)+….+(192-197)+2020

   Dãy số S có số số cặp từ 2 đến 197 là :

  $\frac{(197-2):5+1}{2}$=20(cặp)

  ⇒S=(-5)+(-5)+(-5)+….+(-5)+2020

  S=(-5).20+2020

  S=(-100)+2020=1920

  vậy S=1920

  0
  2021-11-12T13:31:31+00:00

  S=2-7+12-17+22-27+….+192-197+2020

  S = (-5) + (-5 ) + …. + ( -5 ) + 2020

  S = (-5) . 40 + 2020

  S = -100 + 2020

  S = 1920

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )