tính số hạng có trong các tổng sau : a, -1 + 3 – 5 + 7 – 9 + 11 – 13 + 15 b, -2 + 4 – 6 + 8 – 10 + 12 – 14 + 16 -18 + 20 c, -1 + 5 – 9 + 13 – 17 + 21

Question

tính số hạng có trong các tổng sau :
a, -1 + 3 – 5 + 7 – 9 + 11 – 13 + 15
b, -2 + 4 – 6 + 8 – 10 + 12 – 14 + 16 -18 + 20
c, -1 + 5 – 9 + 13 – 17 + 21 – 25 + 29 – 33 + 37

in progress 0
aihong 3 tuần 2021-07-08T20:06:56+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-08T20:08:43+00:00

    a) ( 15 – 1 ) : 2 + 1 = 8 ( số hạng ) 
    b) ( 20 – 2 ) : 2+ 1 = 10 ( số hạng ) 
    c) ( 37 – 1 ) : 2 + 1 = 19 ( số hạng )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )