Tính số học sinh nữ và số học sinh nam lớp tớ Biết rằng tổng số học sinh là 50 nếu thêm 1 bạn nam nữa thì ố nam gấp đôi số nữ Nêu nhận xét ….(đây mớ

Question

Tính số học sinh nữ và số học sinh nam lớp tớ
Biết rằng tổng số học sinh là 50
nếu thêm 1 bạn nam nữa thì ố nam gấp đôi số nữ
Nêu nhận xét ….(đây mới là ý chính nè!????)

in progress 0
Nevaeh 3 tháng 2021-07-27T02:08:36+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:10:08+00:00

  Gọi x là số học sinh nam ($x\in\mathbb{N^*}, x<50$)

  Số học sinh nữ là $50-x$ 

  Nếu số nam là $x+1$ thì ta có:

  $x+1=2(50-x)$

  $\Leftrightarrow x\approx 33,67$

  Nhận xét: dữ kiện có sự chưa chính xác nên kết quả không nguyên dương.

  0
  2021-07-27T02:10:15+00:00

  Gọi số học sinh nam, nữ lần lượt là a, b ( a, b ∈ N*)

    Vì thêm 1 bạn nam nữa thì ố nam gấp đôi số nữ

        ⇒ a + 1 = 2b

    Vì tổng số học sinh là 50

        ⇒ a + b = 50

        ⇒ a + 1 + b = 51

        ⇒ 2b + b = 51

        ⇒ 3b = 51

        ⇒ b = 17                   ( TM )

        ⇒ a = 50 – 17 = 33   ( TM  )

  Vậy ………..

  NX: Số học sinh nam gần gấp đôi số học sinh nữ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )