Tính thành phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố hóa học trong hợp chất a, $H_{2}$$SO_{4}$ b, $HNO_{3}$ c, $Na_{2}$$CO_{3}$ d, HCl e, Zn

Question

Tính thành phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố hóa học trong hợp chất
a, $H_{2}$$SO_{4}$
b, $HNO_{3}$
c, $Na_{2}$$CO_{3}$
d, HCl
e, Zn($OH)_{2}$
f, $Al_{2}$$(SO_{4})$$_{3}$
g, Fe($NO_{3}$) $_{3}$
h, ($NH_{4}$)$_{2}$$SO_{4}$
i, $Fe_{2}$($SO_{4}$)
GIÚP EM VỚI

in progress 0
Katherine 3 tháng 2021-09-16T01:26:54+00:00 2 Answers 34 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T01:27:57+00:00

  a,

  `M_{H_2SO_4} = 1*2+32+16*4=98g`

  `⇒%H = (1*2)/98*100≈2,04%`

     `%S = 32/98*100≈32,65%`

  `⇒%O = 100% – %H – %S = 100% – 2,04% – 32,65% = 65,31%`

  b,

  `M_{HNO_3} = 1+14+16*3=63g`

  `⇒%H = 1/63*100 ≈ 1,59%`

     `%N = 14/63*100 ≈ 22,2%`

  `⇒%O = 100% – %H – %N = 100% – 1,59% – 22,2% = 76,21%`

  c,

  `M_{Na_2CO_3} = 23*2+12+16*3=106g`

  `⇒%Na = (23*2)/106*100 ≈ 43,39%`

     `%C = 12/106*100 ≈ 11,32%`

  `⇒%O = 100% – %Na – %C = 100% – 43,39% – 11,32% = 45,29%`

  d,

  `M_{HCl} = 1+35,5 = 36,5g`

  `⇒%H = 1/(36,5)*100 ≈ 2,74%`

  `⇒%Cl = 100% – %H = 100% – 2,74% = 97,26%`

  e,

  `M_{Zn(OH)_2} = 65 + 16*2 + 1*2 = 99g`

  `⇒%Zn = 65/99*100 ≈ 65,65%`

     `%O = (16*2)/99*100 ≈32,32%`

  `⇒%H = 100% – %Zn – %O = 100% – 65,65% – 32,32% = 2,03%`

  f,

  `M_{Al_2(SO_4)_3} = 27*2+32*3+16*4*3=342g`

  `⇒%Al = (27*2)/342*100 ≈ 15,8%`

     `%S = (32*3)/342*100 ≈28,07%`

  `⇒%O = 100% – %Al – %S = 100% – 15,8% – 28,07% = 56,13%`

  g,

  `M_{Fe(NO_3)_3} = 56 + 14*3 + 16*3*3 = 242g`

  `⇒%Fe = 56/242*100 ≈ 23,14%`

     `%N = (14*3)/242*100 ≈17,35%`

  `⇒%O = 100% – %Fe – %N = 100% – 23,14% – 17,35% = 59,51%`

  h,

  `M_{(NH_4)_2SO_4} = 14*2+1*4*2+32+16*4=132g`

  `⇒%N = (14*2)/132*100 ≈ 21,21%`

     `%H = (1*4*2)/132*100 ≈ 6,06%`

     `%S = 32/132*100 ≈ 24,24%`

  `⇒%O = 100% – %N – %H – %S = 100% – 21,21% – 6,06% – 24,24% = 48,49%`

  i,

  `M_{Fe_2(SO_4)_3} = 56*2+32*3+16*4*3=400g`

  `⇒%Fe = (56*2)/400*100 = 28%`

     `%S = (32*3)/400*100 = 24%`

  `⇒%O = 100% – %Fe – %S = 100% – 28% – 24% = 48%`

  0
  2021-09-16T01:27:59+00:00

  a.

  PTK H2SO4=2+32+16.4=98 đvC

  %m H=$\frac{2}{98}$.100 % ≈2,041 %

  %m S=$\frac{32}{98}$.100 % ≈32,653 %

  %m O=100 % – 2,041 % – 32,653 %= 65,306 %

  b.

  PTK HNO3=1+14+16.3=63 đvC

  %m H=$\frac{1}{63}$.100 % ≈1,587 %

  %m N=$\frac{14}{63}$.100 % ≈22,22 %

  %m O=100 % – 1,587 % – 22,22 %= 76,193 %

  c.

  PTK Na2CO3=23.2+12+16.3=106 đvC

  %m Na=$\frac{23.2}{106}$.100 % ≈43,4 %

  %m C=$\frac{12}{106}$.100 % ≈11,32 %

  %m O=100 % – 43,4 % – 11,32 %= 45,28 %

  d.

  PTK HCl=1+35,3=36,5 đvC

  %m H=$\frac{1}{36,5}$.100 % ≈2,74 %

  %m Cl=100 % – 2,74 %=97,26 %

  e.

  PTK Zn(OH)2=65+(16+1).2=99 đvC

  %m Zn=$\frac{65}{99}$.100 % ≈65,65 %

  %m O=$\frac{16.2}{99}$.100 % ≈32,32 %

  %m H=100 % – 65,65 % – 32,32 %= 2,03 %

  f.

  PTK Al2(SO4)3=27.2+(32+16.4).3=342 đvC

  %m Al=$\frac{27.2}{342}$.100 % ≈15,79 %

  %m S=$\frac{32.3}{342}$.100 % ≈28,07 %

  %m O=100 % – 15,79 % – 28,07 %= 46,14 %

  g.

  PTK Fe(NO3)3=56+(14+16.3).3=242 đvC

  %m Fe=$\frac{56}{242}$.100 % ≈23,14 %

  %m N=$\frac{14.3}{342}$.100 % ≈17,36 %

  %m O=100 % – 23,14 % – 17,36 %= 59,5 %

  h.

  PTK (NH4)2SO4=(14+4.1).2+32+16.4= 132 đvC

  %m N=$\frac{14.2}{132}$.100 % ≈21,21 %

  %m H=$\frac{1.4}{132}$.100 % ≈6,06 %

  %m S=$\frac{32}{132}$.100 % ≈24,24 %

  %m O=100 % – 21,21 % – 6,06 % – 24,24 %=48,49 %

  i.

  PTTK Fe2(SO4)3=56.2+(32+16.4).3=400 đvC

  %m Fe=$\frac{56.2}{400}$.100 % =28 %

  %m S=$\frac{32.3}{400}$.100 % =24 %

  %m O=100 % – 28 % -24 % =48 %

  ———————-Nguyễn Hoạt———————

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )