Tính thể tích của: a) 32 gam SO2 ở đktc b) 6.10^23 phân tử CO2 ở đktc c) 18 gam H2O( cho D=1g/ml) c) 46 gam rượu etylic C2H6O(

Question

Tính thể tích của:
a) 32 gam SO2 ở đktc b) 6.10^23 phân tử CO2 ở đktc
c) 18 gam H2O( cho D=1g/ml) c) 46 gam rượu etylic C2H6O( D=0,8 g/ml)

in progress 0
Alaia 2 tuần 2021-11-24T09:46:07+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T09:47:31+00:00

  c,nH2O=18/18=1 mol

  VH2O=1.22,4=22,4 l

  d,nC2H6O=46/46=1 mol

  VC2H6O=1.22,4=22,4 l

   

  0
  2021-11-24T09:47:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) nH = 6.10236.1023=1(mol)6.10236.1023=1(mol)

  mH=1.1=1(g)⇒mH=1.1=1(g)

  b) nO2=V22,4=22,422,4=1(mol)nO2=V22,4=22,422,4=1(mol)

  mO2=1.32=32(g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )